• Artykuł
  • Publikacja: 18.11.2020
  • Edycja: 23.11.2020
  • 0 
Nagranie webinarium pt. "Funkcjonowanie biblioteki w czasie zagrożenia COVID-19"

Zamieszczamy link do nagrania webinarium z dn. 13 listopada 2020 r. realizowanego w ramach 12 miesięcy tematycznych z labib.pl. Tematem webinarium są wyzwania organizacyjne związane funkcjonowaniem bibliotek w czasie zagrożenia chorobą COVID-19.

Zagrożenie epidemiologiczne to wyzwanie prawne i organizacyjne dla bibliotek. Oglądający webinarium dowiedzą się, jak odnaleźć się w gąszczu sprzecznych ze sobą przepisów i wytycznych, a także skutecznie przygotować bibliotekę na nowe wyzwania. Poczas webinarium zostały poruszone kwestie zapewnienia ochrony prywatności przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższej ochrony pracowników, czytelników oraz uczestników wydarzeń. Oglądający dowiedzą się, jakie działania powinny, a jakie muszą zostać wdrożone, także w kontekście wzmożonych kontroli zasad postępowania na okoliczność COVID-19 przez PIP w podmiotach publicznych. Podczas webinaru zostały omówione zarówno problemy, jak i wskazane rozwiązania.

Link do nagrania: https://youtu.be/-1rLYVJHFlk


Poniżej znajduje się zestaw najpopularniejszych pytań i odpowiedzi przygotowanych przez ekspertkę prowadzącą webinarium:

Czy w związku z aktualnymi obostrzeniami należy zamknąć bibliotekę?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Natomiast należy zastosować się do ograniczeń wynikających z  § 6 ust. 11a rozporządzenia RM dn.6.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z nim wprowadzono ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, działające samodzielnie lub wchodzące w skład innej instytucji kultury, polegające na zakazie:

  • udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom,
  • organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

– z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (online).

Jednakże ten zakaz nie dotyczy:

  • udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających;
  • zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do biblioteki.

W zakresie sposobu prowadzenia działalności pod nowymi rygorami, zalecenia wydała Biblioteka Narodowa: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4127-biblioteki-publiczne-i-naukowe-zamkniete-od-7-listopada.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html

 

Czy mierzenie temperatury ciała stanowi przetwarzanie danych szczególnych kategorii, nawet gdy wynik nie jest zapisywany?

Tak, w każdych okolicznościach, ponieważ służy ocenie stanu zdrowia. Ze względu na cel przetwarzania, należy uznać, że jest to przetwarzanie danych osobowych, nawet gdy nie notuje się wyniku.

Porównaj: Opinia Prezesa UODO z dn. 5 maja 2020 r. https://uodo.gov.pl/pl/138/1516

 

Czy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 możliwe jest zgodnie z przepisami prawa mierzenie temperatury wszystkim osobom wchodzącym do biblioteki?

Tylko jeżeli wobec biblioteki zostanie wydana decyzja uprawnionego organu, jak GIS lub inny Państwowy Inspektor Sanitarny, odpowiedni wojewoda, minister zdrowia lub premier. Zapewnienie legalności przetwarzania zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zakresie stosowania mierzenia temperatury, powinno polegać na podjęciu tego działania z polecenia uprawnionego organu, na podstawie jego decyzji lub na podstawie zaleceń GIS lub działającego z jego upoważnienia innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Decyzja służb sanitarnych może być wydana w trybie indywidualnym.

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz  art. 8a ust. 5 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Czy w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 możliwe jest zgodnie z przepisami prawa zbieranie ankiet o stanie zdrowia?

Odpowiedź jest analogiczna, do tej dotyczącej mierzenia temperatury. Jedynie na podstawie decyzji uprawnionego organu.

 

Czy wytyczne MKiDN stanowią przesłankę legalizującą zbieranie ankiet o stanie zdrowia?

Nie, na dzień dzisiejszy są to jedynie zalecenia. Biblioteka musi zapewnić sobie indywidualną przesłankę legalizującą, np. w formie decyzji uprawnionego organu.

 

Czy można czytelników rejestrować elektronicznie?

Jak najbardziej. Przepisy prawa nie regulują sposobu zapisu czytelnika, więc biblioteki mają w tym zakresie pełną dowolność. Rejestracja może odbywać się przez formularz na stronie, ale nawet przez odesłanie wypełnionego formularza w wiadomości e-mail (tzw. forma dokumentowa złożenia oświadczenia woli).

 

Czy pracodawca ma obowiązek przekazania do GIS informacji o zachorowaniu przez pracownika lub uczestnika wydarzeń na COVID-19?

Tak, w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z art. 207 § 2 oraz art. 304 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi biblioteka jest zobligowana do udzielenia sanepidowi wszelkich informacji niezbędnych do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. Przepis ten nie wskazuje z czyjej inicjatywy ma nastąpić takie przekazanie, więc można uznać, że dyrektor biblioteki mając wiedzę o zakażeniu, także będzie w tym zakresie zobligowanych do przekazania informacji do sanepidu.

 

Jakich danych może żądać od dyrektora biblioteki sanepid w związku z prowadzonych postępowaniem epidemiologicznym?

Zgodnie z art. 32 a ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi służby sanitarne, mogą żądać od dyrektora informacji:

1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,

2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1, – od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

Dane osób, których mogą żądać obejmują:

imię i nazwisko; datę urodzenia; numer PESEL; płeć; adres miejsca zamieszkania; informacje o aktualnym miejscu pobytu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej; rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego; okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka; trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu; miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

 

Czy urząd miasta może żądać od dyrektora biblioteki informacji o osobach zarażonych koronawirusem wśród pracowników lub użytkowników?

Nie, na dzień dzisiejszy przepisy nie dają organowi tego uprawnienia.


Prowadząca webinarium:

Sylwia Czub-Kiełczewska - Ekspert do spraw ochrony danych osobowych, szkoleniowiec, certyfikowany audytor wewnętrzny PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa danych. Jest to nie tylko jej praca, ale także pasja: prowadzi popularnego bloga Sylwia Czub bloguje o danych osobowych (sylwiaczub.pl), jest ekspertem w portalu o podatkach, prawie i księgowości infor.pl, a także LEX ochrona danych osobowych (Wolters Kluwer). Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa danych. Przeprowadziła kilkaset szkoleń ze stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”. Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, jednostkach samorządowych. Świadczy także usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych.

Realizacja: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie LABiB.
Nagranie webinarium pt.