• Artykuł
  • Publikacja: 28.05.2019
  • Edycja: 28.05.2019
  • 0 
Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w ZSP w Młodojewie z PBP Filia w Słupcy

W ramach wyżej wymienionych akcji, przypadających na 8-15 maja 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Młodojewie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne. Dnia 8 i 16 maja 2019 r. pracownice PBP Filia w Słupcy Anna Nowak i Alina Młodojewska spotkały się z klasami: 0, I, II, III, IV, Va i Vb oraz przedszkolakami. Tematyka zajęć w klasie I i zerówce dotyczyła emocji, sposobów ich wyrażania i radzenia sobie z nimi. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o bajkę Radość / Corrine Averiss, Isabelle Follath ; tłumaczenie: Natalia Galuchowska. Dzieci podczas różnych zabaw ćwiczyły
umiejętność skutecznej komunikacji, doskonaliły umiejętności wyrażania i określania uczuć oraz kształtowały postawy szczerości i otwartości wobec innych. Klasa II i III w oparciu o fragment Wakacje – opowiadanie o tolerancji (str. 9-20) z książki Wielka księga wartości / Teresy Blanch i Anny Gasol oraz Ludzie / Petera Spier ; przeł. Katarzyna Radziwiłł zajmowała się tematem: Tolerancja – uczymy się otwartości i akceptacji wobec innych. Uczniowie za pomocą aktywizujących zabaw ruchowych, działań plastycznych, pogadanki doskonalili umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, poznawali terminologię z zakresu szeroko rozumianej tolerancji, uczyli się wyrozumiałości i postawy empatycznej. Spotkanie z poezją dziecięcą, czyli gimnastyka głowy i języka to tematyka realizowana w klasach IV, Va i Vb. Podstawę zajęć stanowiły pozycje: Wiersze logopedyczne dla dzieci /
Agnieszki Nożyńskiej-Demianiuk i Mama Gęś / Małgorzaty Strzałkowskiej. Ćwiczenia usprawniające motorykę aparatu artykulacyjnego i oddechowego: ćwiczenia języka, warg, oddechowe, słuchowe sprawiły uczniom wiele radości, ale także problemów. Dzieci czytały wiersze logopedyczne, układały je z rozsypanki i uzupełniały brakujące wyrazy, tworząc własny rymowany tekst. Dzieci z przedszkola w Piotrowicach i Młodojewie zostały wprowadzone w wesoły świat zwierząt za pomocą książki Bardzo głodna gąsienica Erica Carle. Celem zajęć było poznanie przez dzieci różnych gatunków zwierząt, kształtowanie zainteresowania światem zwierząt, doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych zabaw. Za pomocą metod oglądowych, czynnych zabaw, inspirujących zadań plastycznych dzieci naśladowały odgłosy zwierząt stosując zwroty dźwiękonaśladowcze, nazywały niektóre zwierzęta, rozpoznawały usłyszane melodie i potrafiły zaśpiewać piosenkę, chętnie wykonywały pracę plastyczną według instrukcji nauczyciela. Przedszkolaki były niezwykle aktywne i świetnie się bawiły. Łącznie w Tygodniu Bibliotek uczestniczyło 100 dzieci.

Tydzień Bibliotek oraz Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w ZSP w Młodojewie z PBP Filia w Słupcy