• Sceariusz
 • Publikacja: 07.01.2014
 • Edycja: 14.11.2014
 • 1 
Własna firma - od czego zacząć?
Własna firma - od czego zacząć?

 • Budżet działania: 1000-4500 zł
 • Czas przygotowania: 1 miesiąc
 • Czas trwania: 2-3 miesiące
 • Liczba organizatorów: 1-3
 • Liczba uczestników: 8-14
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

(Informacja dla bibliotekarzy III rundy PRB: projekt modelowy "biznes").

Celem projektu jest dostarczenie osobom, rozważającym założenie działalności gospodarczej, wiedzy i informacji, które pomogą im podjąć ostateczną decyzję o założeniu własnej firmy oraz opracować biznesplan przedsięwzięcia. W efekcie realizacji projektu biblioteka stanie się miejscem, w którym można: • poczytać, wypożyczyć podręczniki lub znaleźć źródła informacji na temat działalności gospo-darczej, • zastanowić się nad swoją motywacją odnośnie założenia i prowadzenia firmy oraz zdiagno-zować swoje mocne i słabe strony w tym zakresie, • skonfrontować swoje wyobrażenia nt. prowadzenia firmy z relacjami przedsiębiorców prak-tyków, • opracować wstępny pomysł na biznes, • poznać procedurę zakładania działalności gospodarczej, • otrzymać informację na temat dostępnych źródeł wsparcia przy opracowywaniu biznespla-nu oraz wsparcia finansowego.

Działania w ramach projektu obejmują: • organizację w bibliotece działu czytelniczo-multimedialnego poświęconego przedsiębiorczości oraz promocję jego zasobów w społeczności lokalnej, • organizację w bibliotece działu czytelniczo-multimedialnego poświęconego przedsiębiorczości oraz promocję jego zasobów w społeczności lokalnej, • cykl warsztatowy złożony trzech warsztatów z trenerem mającym doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości oraz spotkania z przedsiębiorcami, • cykl bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych w serwisie „Akademia PARP”.

Dlaczego warto?

Wiele osób marzy o własnej firmie. Jednak tylko niektórzy decydują się, aby zaryzykować i zostać przedsiębiorcą. Część z nich z czasem rezygnuje, poddaje się, zamyka działalność. Ale są też tacy, którym się udaje, odnoszą sukcesy, zyskują niezależność, dobrze zarabiają i robią to, co ich pasjonuje. Rozważając założenie działalności gospodarczej, należy przemyśleć bardzo wiele kwestii, przewidzieć zagrożenia oraz wszystko dokładnie zaplanować. Niniejszy projekt ma pomóc podjąć decyzję tym, którzy chcieliby założyć i prowadzić z powodzeniem własny biznes.

W trakcie przygotowania

W pierwszej kolejności rozważ zainteresowanie projektem ze strony potencjalnych odbiorców. Znajdź rzetelną odpowiedź na pytanie: czy tego typu projekt jest w ogóle potrzebny? Obecnie coraz więcej osób myśli o założeniu własnej firmy, dlatego zainteresowanie tematyką wydaje się stale wzrastać. Jednak przeprowadzenie wstępnego rozeznania powinno służyć bardziej precyzyjnemu określeniu tematyki trzech warsztatów i spotkania z przedsiębiorcami, tak by była optymalnie dopasowana do potrzeb uczestników.

Kolejne zadanie to znalezienie odpowiedniego trenera, który przeprowadzi warsztaty oraz będzie moderował spotkanie z przedsiębiorcami, chyba że spotkanie to będzie moderował bibliotekarz. Odpowiedni dobór trenera jest kluczowy dla powodzenia całego projektu. Warto też nawiązać kontakt z 2 lub 3 przedsiębiorcami, którzy spotkają się z jego uczestnikami, aby podzielić się swoim doświadczeniem prowadzenia firmy. Przydatne będzie również zapoznanie się z tematyką szkoleń e-learningowych Akademii PARP (www.akademiaparp.gov.pl) oraz z obsługą platformy internetowej, tak by móc instruować uczestników, jak z nich korzystać. Doboru szkoleń może dokonać trener prowadzący warsztaty.

W tym etapie jest również czas na przygotowanie działu czytelniczo-multimedialnego nt. działalności gospodarczej pod nazwą „Biznes” (można użyć innej nazwy). Dział może być uzupełniany przez cały okres realizacji projektu, a także po jego zakończeniu.

Czas realizacji etapu przygotowań: 1 miesiąc, choć zależy to od liczby zaangażowanych bibliotekarzy i czasu, jaki mogą poświęcić.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Stanowisko pracy dla bibliotekarza, wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę, kserokopiarkę, telefon, materiały biurowe.
 •   Komputer z dostępem do Internetu – dla użytkowników.
 •   Regał lub kilka półek na podręczniki, prasę itp. związane z działalnością gospodarczą.
 •   Tablica ścienna do wywieszania ogłoszeń, nowości i innych informacji promujących zasoby działu „Biznes”. Strona internetowa biblioteki i/lub inne miejsce w Internecie, w którym bi-blioteka zamieszcza swoje ogłoszenia.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przemyślenie szczegółowej KONCEPCJI PROJEKTU. Warto poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. Musisz bardzo dokładnie wiedzieć, czemu ma służyć projekt (cele projektu) i w jaki sposób chcą je osiągnąć (działania). Ogólnie o celach pisaliśmy wyżej, jednak planując konkretny projekt, trzeba je skonkretyzować (czyli doprecyzować, np. ilu uczestników i jakiego typu, z jakiego obszaru, w jakim czasie, jaka zmiana powinna się dokonać w ich wiedzy, umiejętnościach itp.). Podobnie z działaniami. Poniżej znajdziesz ogólne propozycje, które musisz doprecyzować adekwatnie do swojego projektu.
 2. Powołanie ZESPOŁU PROJEKTU – jeśli projekt będzie realizowany przez więcej niż jedną osobę – i PODZIAŁ ZADAŃ. Należy zorganizować spotkanie, które zainauguruje prace projektowe. Warto rozważyć czy już na tym etapie do zespołu nie włączyć trenera przedsiębiorczości, który wykorzystując własne doświadczenie podpowie, jak najlepiej zaplanować i zorganizować działania. Rolę koordynatora projektu powinien pełnić pracownik biblioteki.
 3. ROZEZNANIE ZAINTERESOWANIA I SPECYFICZNYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW w zakresie przedsiębiorczości. Chodzi tu głównie o sprawdzenie ilości osób zainteresowanych udziałem w projekcie, mniej natomiast o tematykę warsztatów, która w dużej mierze jest określona, choć i ona może ulec zmianie. Ciekawe pomysły na zbadanie potrzeb mieszkańców znajdziesz w publikacji „Zrób to sam” (http://e.org.pl/publikacje/zrobtosam.pdf).
 4. Przejrzenie obecnych ZASOBÓW BIBLIOTEKI związanych z tematyką przedsiębiorczości (książkowych, prasowych, multimedialnych itp.) oraz zaplanowanie i pozyskanie nowych zasobów. Warto przy tym rozważyć skorzystanie z zasobów bezpłatnych, wyprodukowanych w ramach różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków publicznych oraz UE, a dystrybuowanych przez takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, agencje regionalne, urzędy marszałkowskie itp.
 5. ZAPLANOWANIE I URZĄDZENIE MIEJSCA na czytelniczo-multimedialny dział pt. „Biznes” (można go też nazwać inaczej). Może to być regał lub fragment regału. Bibliotekarze powinni opracować sposób, w jaki materiały będą gromadzone, prezentowane i jaki będzie dostęp do nich. Ponieważ duża część zasobów poświęconych przedsiębiorczości zgromadzona jest w Internecie, warto zastanowić się, w jaki sposób zbudować multimedialną bazę wiedzy, np. linki do stron internetowych czy wykaz publikacji dostępnych w formie elektronicznej. Byłoby idealnie, gdyby w pobliżu stał komputer z dostępem do Internetu. Warto też pomyśleć o niewielkiej tablicy korkowej, na której można informować mieszkańców o nowościach, ciekawostkach itp. O aranżacji przestrzeni w bibliotece możesz poczytać w publikacji „Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany” (http://frsi.org.pl/biblioteka-male-pomysly-na-wielkie-zmiany/).
 6. Nawiązanie współpracy z TRENEREM, który poprowadzi warsztaty. W załączniku znajdziesz kilka wskazówek. To także ostatni moment, aby rozeznać możliwości i nawiązać współpracę 2-3 przedsiębiorcami, którzy wezmą udział w spotkaniu.
 7. Zaplanowanie i przygotowanie CYKLU WARSZTATÓW I SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI. W ZAŁĄCZNIKU znajdziesz propozycję rozłożenia cyklu na moduły (pojedyncze spotkania) oraz tematu i opisu każdego z nich. Podstawowa ich tematyka została zaproponowana w załączniku, jednak przy współpracy z trenerem możliwa jest ich częściowa modyfikacja w celu lepszego dostosowania do potrzeb uczestników. Trener powinien zaprezentować Ci swoją koncepcję prowadzenia warsztatów, przygotować ich szczegółowe programy oraz opracować materiały wraz z wszystkim pomocami, które zostaną powielone i rozdane uczestnikom projektu.
 8. PRZETESTOWANIE SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH AKADEMII PARP przez bibliotekarzy (http://www.akademiaparp.gov.pl). Warto, aby nie tylko trener prowadzący warsztaty orientował się w funkcjach platformy szkoleniowej, ale także pracownik biblioteki, gdyby uczestnicy projektu potrzebowali instruktarzu lub pomocy.
 9. Zaplanowanie i przygotowanie PROMOCJI DZIAŁU „BIZNES” – jak biblioteka zamierza dotrzeć do mieszkańców i zachęcić ich do korzystania z nowej oferty, jakich narzędzi użyje, co musi zakupić i ile to może kosztować, jak będzie przebiegać promocja w czasie. Warto zwrócić uwagę, przez które kanały promocji można najskuteczniej dotrzeć do interesującej nas grupy. To czas, w którym należy przygotować pierwsze teksty i inne materiały do uruchomienia pierwszej fazy promocji.
 10. Zaplanowanie i przygotowanie REKRUTACJI UCZESTNIKÓW warsztatów i spotkania z przed-siębiorcami. Ten krok idzie w parze z poprzednim. W tym celu warto przygotować np. odpo-wiednie formularze zgłoszeń i regulaminy, które w uporządkowany sposób pozwolą przeprowadzić rekrutację oraz zdyscyplinować uczestników do odpowiedniego zaangażowania i systematyczności.
W trakcie realizacji

Sprawna realizacja projektu będzie możliwa, o ile na etapie przygotowania zostały przewidziane i odpowiednio zaplanowane wszystkie jego istotne elementy. Na tym etapie zachodzi najwięcej interakcji i kontaktów z uczestnikami projektu. Odbiorcy otrzymują konkretną pomoc, z której powinni skorzystać, aby cele projektu mogły być osiągnięte. Ważne, by pamiętać, że mamy dwie grupy odbiorców projektu, tzn.:

 1. uczestników warsztatów i spotkania z przedsiębiorcami,
 2. mieszkańców, którzy będą korzystać z działu multimedialno-czytelniczego „Biznes” niezależ-nie od tego, czy uczestniczą w warsztatach/spotkaniach, czy nie.

Proponujemy, aby cykl warsztatowy realizować w ciągu 6 tygodni, w odstępach 2-tygodniowych: warsztat I, spotkanie z przedsiębiorcami, warsztat II, warsztat III. Między warsztatem I i III regularne, 6-tygodniowe dokształcanie uczestników z wykorzystaniem szkoleń e-learningowych (Akademia PARP, http://www.akademiaparp.gov.pl/). W uzasadnionych przypadkach można skrócić lub wydłużyć czas realizacji projektu. Proponowana liczba godzin dydaktycznych w ramach pojedynczego warsztatu: od 5 do 8. Można to jednak dostosować do potrzeb uczestników, np. zrobić więcej warsztatów, ale krótszych, np. 4-godzinnych. Spotkanie z przedsiębiorcami – od 2 do 3 godzin.

Cały etap realizacji, biorąc pod uwagę także funkcjonowanie działu „Biznes” może więc trwać od 2 do 3 miesięcy. Po tym czasie, choć projekt formalnie się zakończy, warto kontynuować udostępnianie i promowanie działu „Biznes”.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Opracowany POMYSŁ NA ZACHĘCENIE MIESZKAŃCÓW do udziału w projekcie i rekrutację.
 •   TRENER, który przeprowadzi warsztaty i spotkanie z przedsiębiorcami.
 •   KOMPUTERY z dostępem do Internetu DLA UCZESTNIKÓW (w bibliotece i/lub w domu). 3. Będą one wykorzystywane w celu systematycznego podnoszenia wiedzy przez uczestników projektu w czasie jego trwania, z wykorzystaniem szkoleń e-learningowych Akademii PARP.
 •   PRZEDSIĘBIORCY, którzy wezmą udział w spotkaniach z uczestnikami projektu. W zależności od możliwości, mogą to być zarówno duzi jak i lokalni mali przedsiębiorcy, np. fryzjer, apte-karz, właściciel sklepu itp. Przedsiębiorcy powinni znać datę spotkania, jego tematykę oraz potwierdzić swój udział.
 •   SALA NA WARSZTATY I SPOTKANIE, odpowiednio wyposażona, najlepiej w bibliotece.
 •   MATERIAŁY DO WARSZTATÓW opracowane przez trenera, które zostaną powielone przez bibliotekę (chyba że trener dostarczy komplet dla każdego uczestnika; jeśli tak, zadbaj o komplet dla biblioteki).
 •   Opracowany SPOSÓB ORGANIZACJI DZIAŁU CZYTELNICZO-MULTIMEDIALNEGO. W czasie trwania projektu to na pracownikach biblioteki będzie ciążył obowiązek kompletowania ma-teriałów czytelniczo-multimedialnych. Na etapie realizacji warto uzupełniać zasoby zgroma-dzone w czasie przygotowań. Warto w ten proces włączyć uczestników, którzy w ten sposób będą mogli poszerzyć swoją wiedzę.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. PROMOCJA NOWEJ OFERTY związanej z działalności gospodarczą. To zadanie, które potrwa do końca projektu, a właściwie warto będzie je kontynuować po jego zakończeniu. Promocja ta będzie miała charakter taki, jak zaplanujesz. Może oznaczać np. drukowanie fragmentów ciekawych artykułów czy książek, a następnie wywieszanie ich na tablicy, na stronie www, na FB, w lokalnej gazetce itp. w celu zachęcenia mieszkańców do przyjścia do biblioteki i zapoznania się z nimi, wypożyczenia książki, zajrzenia do bibliotecznego komputera itp. Promocja może też oznaczać wywieszanie lub publikowanie ogłoszeń nt. ciekawych narzędzi internetowych, bezpłatnych kursów e-learningowych dostępnych w Internecie czy wiadomości z regionu/kraju. W ten sposób promocja łączy się z USŁUGAMI INFORMACYJNYMI biblioteki. Inny przykład takiej promocji to otwarte spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym biblioteka prezentuje swoją ofertę, a jednocześnie przekazuje ciekawe informacje. W celu promowania projektu i nowej oferty warto podjąć współpracę z lokalnymi instytucjami, takimi jak urząd gminy/miasta, powiatowe urzędy pracy, starostwa itp.
 2. UDOSTĘPNIENIE mieszkańcom DZIAŁU „BIZNES”, tj. wspomnianego wyżej miejsca z regałem, tablicą informacyjną i komputerem z dostępem do Internetu. Dział powinien być udostępniony, zanim pójdzie w świat informacja, że jest gotowy. Bardzo ważne jest aktualizowanie informacji (np. ogłoszeń wywieszanych na tablicy) i ich cykliczne zmienianie (np. raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie). W miarę możliwości warto monitorować, ilu użytkowników korzysta z działu. Dział może być uzupełniany przez cały okres realizacji projektu.
 3. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW, którzy wezmą udział w cyklu spotkań i warsztatów. Zazębia się z promocją.
 4. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE warsztatów i spotkania z przedsiębiorcami, tj. przygoto-wanie odpowiedniej sali i wyposażenia, ustawienie krzeseł, druk, powielenie lub zakup materiałów szkoleniowych, przygotowanie poczęstunku dla uczestników.
 5. PRZEPROWADZENIE CYKLU WARSZTATÓW I SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI zgodnie z określonym wcześniej harmonogramem. W ramach promocji warto nagłaśniać spotkania, warsztaty i inne wydarzenia, które się odbyły w związku z projektem.
 6. EWALUACJA, a więc badanie, na ile osiągane są cele projektu, na ile jakość oferowanych usług jest zadowalająca i przede wszystkim, na ile projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców. Ewentualnie, co w projekcie musiałoby się pojawić, żeby te potrzeby były spełnione. Takie badania (np. w formie sondaży, ankiet, wywiadów, niekoniecznie sformalizowanych) warto przeprowadzać jeszcze w trakcie trwania projektu, aby można było zareagować, wdrażając działania doskonalące. Warto przeprowadzić ewaluację także po zakończeniu każdego spotkania/warsztatu i na koniec całego cyklu, a także na koniec całego **projektu**.
 7. Fakultatywnie: ODROCZONA EWALUACJA PROJEKTU. Chodzi tu głównie o weryfikację jakiś czas po zakończeniu projektu (np. 3 miesiące później), ilu uczestników opracowało biznesplan własnej firmy, ilu z nich założyło działalność gospodarczą i na ile pomógł im w tym projekt biblioteki.
Po zakończeniu

Kończąc projekt, warto dokonać jego podsumowania. Jeśli przy projekcie pracował zespół ludzi, warto zrobić zebranie i pozwolić każdemu się wypowiedzieć, co jego zdaniem było sukcesem, co można kontynuować, a co wymagałoby innego podejścia. Takie świadome wyciąganie wniosków bardzo rozwija potencjał organizacji.

Warto wziąć pod uwagę takie aspekty jak: • wyniki rozeznania zainteresowania wśród mieszkańców i ich potrzeb na etapie przygotowań, • wyniki ewaluacji prowadzonej w trakcie i na zakończenie projektu, • wnioski z obserwacji i doświadczeń każdego członka zespołu, • co się sprawdziło, co jest sukcesem projektu, • kto i w jaki sposób korzysta z zasobów działu „Biznes”, co jest najbardziej popularne, czego brakuje, czy inne ważne instytucje w miejscowości wiedzą, że w bibliotece takie zasoby są dostępne, • co biblioteka i bibliotekarze mogą i chcą kontynuować, ewentualnie pod jakim warunkiem, w jakiej formie, • co można zrobić lepiej w przyszłości, • co jako biblioteka i bibliotekarze uzyskaliście dzięki projektowi.

Podsumowanie projektu powinno mieć formę pisemną, np. notatki, z której pracownicy Twojej biblioteki będą mogli skorzystać w przyszłości, przygotowując się do realizacji podobnego projektu. Może to być też np. teczka z wnioskami, które jako zespół wyciągnęliście w trakcie projektu, namia-rami na trenerów, zapiskami z negocjacji cenowych czy programami spotkań. Warto zapobiec zagu-bieniu lub zapomnieniu cennych informacji i doświadczeń.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Zebrany na etapie realizacji materiał ewaluacyjny (ankiety, notatki z rozmów, wywiadów itp.).
 •   Pomysł na podsumowanie projektu i utrwalenie istotnych informacji, które mogą się przydać w przyszłości.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Spotkanie zespołu projektu w celu podsumowania.
 2. Napisanie notatki, sprawozdania lub raportu.
 3. Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich wypracowanych w projekcie materiałów.
 4. Podzielenie się z innymi swoim doświadczeniem na portalu labib.pl.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

Realizacja niniejszego projektu powinna doprowadzić jego uczestników do momentu, kiedy zajmą się opracowaniem biznesplanu własnej firmy, o ile zdecydują, że chcą ją założyć. Działania tego nie przewidziano w projekcie m.in. z tego powodu, że opracowanie biznesplanu powinno dotyczyć tylko tych osób, które po warsztacie III (patrz: załącznik do kroku 6 w etapie przygotowania) nadal będą chciałby założyć działalność gospodarczą. Być może, jeżeli biblioteka dysponuje odpowiednimi środkami lub współpracuje z odpowiednim partnerem (np. z urzędem pracy lub organizacją pozarządową, która może oddelegować konsultanta), opracowanie biznesplanów można włączyć jako kolejny etap projektu.

Zaproponowany powyżej sposób realizacji projektu pozostawia wiele możliwości jego modyfikacji. Co można zrobić inaczej? • Dodać jeden lub dwa warsztaty, które będą uzupełnieniem wcześniejszych. • Poszukać innych szkoleń e-learningowych niż te dostępne w Akademii PARP. • Zaplanować taki przebieg warsztatów, aby lepiej uwzględniały potrzeby uczestników. • Wydłużyć albo skrócić czas realizacji projektu. • Przewidzieć w projekcie etap opracowania biznesplanów oraz procedury rejestracji działalności gospodarczej.

Warto zwrócić uwagę, co można kontynuować bez dodatkowego wsparcia grantowego. Biblioteka będzie wyposażona w niezbędne zasoby, nie tylko materialne (dział tematyczny), ale też kompetencyjne (wiedzę, umiejętności i doświadczenie bibliotekarzy, umożliwiające aktualizację działu i organizację wydarzeń). Warsztaty w ramach projektu mogą zainicjować stałe, np. comiesięczne spotkania.

Informacje dodatkowe

Zaplanowany komponent edukacyjny w postaci szkoleń e-learningowych jest bardzo ważny z punktu widzenia zdobycia bądź wyrównania wiedzy na temat działalności gospodarczej. W praktyce osobom planującym własny biznes często brak jest takiej wiedzy. Zadaniem trenera prowadzącego warsztaty powinien być również wybór odpowiednich szkoleń dla uczestników (z Akademii PARP), opracowanie harmonogramu, zgodnie z którym uczestnicy powinni je realizować, odpowiednie motywowanie do ich wykonywania oraz kontrola poziomu wykonania.

Należy również pamiętać, że zaprezentowana w załączniku tematyka cyklu warsztatowego i spotkania z przedsiębiorcami (patrz: załącznik do kroku 6 w etapie przygotowania) to propozycja, która powinna zostać odpowiednio rozwinięta przez trenera przedsiębiorczości.

Autor inspiracji: Przemysław Kozak