• Sceariusz
 • Publikacja: 17.01.2013
 • Edycja: 27.02.2019
 • 0 
Partnerstwo się opłaca
Partnerstwo się opłaca

 • Budżet działania: 250000 zł
 • Czas przygotowania: bez ograniczeń
 • Czas trwania: 18 miesięcy
 • Liczba organizatorów: 20
 • Liczba uczestników: 100
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Podjęliśmy wyzwanie ,aby zaktywizować lokalną społeczność- dać dorosłym mieszkańcom możliwość rozwoju i edukacji oraz poszerzania horyzontów poprzez wyjazdy i kontakty z mieszkańcami innych krajów europejskich.

Dlaczego warto?

Realizacja projektu daje przede wszystkim olbrzymią satysfakcję- pozwala mieć wpływ na otaczająca nas rzeczywistość, otwiera możliwość poznania i odkrywania ludzi w nowych sytuacjach,buduje prestiż biblioteki i stanowi niezwykłe wyzwanie inspirujące do wprowadzania zmian i gromadzenia doświadczenia.

W trakcie przygotowania

Przygotowania do działania polegały przed wszystkim na wykonaniu analizy potrzeb potencjalnych odbiorców projektu,pozyskaniu partnerów wśród lokalnych instytucji oraz z zagranicy.Po zebraniu deklaracji uczestnictwa oraz danych potrzebnych do przygotowania wniosku praca nad wnioskiem zajmuje zwykle kilka tygodni- ważne jest uzgodnienie wszystkich szczegółów z partnerami za granicą.Na etapie tworzenia wniosku trzeba ustalić terminy wspólnych działań, w tym mobilności, uzgodnić budżety każdej ze stron, ponieważ wnioski składane są do Agencji Narodowych w w krajach beneficjentów- warto zadbać na tym etapie o spójność, aby nie okazało się nasze przedsięwzięcie nie będzie realizowane z powodu uchybień proceduralnych naszych partnerów.Ważne jest,aby jak najwięcej osób zaangażowanych posiadało zdolność komunikacji w wybranym języku obcym, bezwzględnie niezbędne jest zaangażowanie w projekt osoby z wysokimi kompetencjami językowymi-w naszym przypadku nauczycieli języka angielskiego z partnerskich szkół.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Pomysł na działania, które będą spójne z polityką Unii Europejskie i odpowiadające na wymogi wybranego programu
 •   Ankiety pozwalające określić poziom zainteresowania udziałem w projekcie
 •   Dużo samozaparcia przy pozyskiwaniu partnerów
 •   Staranność i rzetelność przy wypełnianiu wniosku
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Przegląd ofert programów finansowanych ze środków unijnych
 2. Zapoznanie się z wymogami formalnymi wybranego przez siebie programu
 3. Samokrytyczna ocena naszego potencjału umiejętności,zasobów i sił do realizacji projektu.
 4. Stworzenie koalicji na rzecz projektu w lokalnym środowisku
 5. Uzyskanie zgody władz samorządowych- ważne, bo będziemy musieli uzyskać pożyczkę w wysokości 25% wartości budżetu.
W trakcie realizacji

Projekt powstał w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comunius Regio i dedykowany był osobom dorosłym.W ramach działań zrealizowano: wyjazdy studyjne do Hiszpanii, konferencje na temat rozwoju przedsiębiorczości,cykl działań dla młodzieży służący zebraniu materiałów metodycznych do publikacji( doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów, Job Shadowing, warsztaty filmowe i plastyczne).Zrealizowaliśmy dla dorosłych warsztaty komputerowe dla zaawansowanych kurs ECDL ( uzyskaliśmy certyfikat dla pracowni,zapewniliśmy podręczniki i wolontariusza-nauczyciela,przeprowadziliśmy egzaminy sprawdzające zakończone uzyskaniem certyfikatów) oraz intensywny kurs nauki języka angielskiego ( zajęcia wg autorskiego prgramu wolontariusza- anglisty + dostęp do platfofmy e-learningowej Angielski123 dla dorosłych)

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Oddelegowani przedstawiciele instytucji partnerskich stawiący zgrany zespół z wyłonionym liderem
 •   Osoba zarządzająca projektem-merytorycznie i finansowo
 •   Stały monitorowanie przebiegu projektu, poziomu zaangażowania i zadowolonia uczestników
 •   Wolontariusze
 •   Dostęp do pracowni szkolnych
 •   Dobrej jakości sprzęt komputerowy w bibliotece.
 •   Dokumentowanie działań i promocja projektu.
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Rekrytacja dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie
 2. Zaangażowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do zorganizowania dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dla młodzieży
 3. Przygotowanie i realizacja wyjazdów za granicę, czyli 24 mobilności
 4. Wykorzystywanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w kontaktach partnerskich ( e-mail,Skype), w celach promocji projektu ( strony www,Facebook) oraz w pracy z młodzieżą (blogi,prezentacje multimedialne)
Po zakończeniu

Po zakończeniu wszystkich działań przewidzianych projektem musieliśmy przygotować sprawozdanie z realizacji-formularz udostępnia Agencja Narodowa w wersji on-line w ściśle określonym terminie.Uzupełnienie sprawozdania merytorycznego i finansowego zajmuje około tygodnia- jego ostateczną wersję należy uzgodnić z partnerem.

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Przygotowanie ankiet ewaluacyjnych
 •   Przygotowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych
 •   Kolportaż publikacji i akcja upowszechniania efektów projektu
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Potrzebna jest wiedza z zakresu metod badania opinii - my korzystaliśmy z pomocy specjalisty,ale do kolpotrażu zaangażowaliśmy wolontariuszy.
 2. Do przygotowania sprawozdania trzeba zapewnić sobie konfort pracy- przygotować wszystkie dokumenty,analizy,zapewnić sobie dostępność przynajmniej telefoniczną do wszystkich partnerów.
 3. O dystrybucję naszej publikacji poprosiliśmy wydział edukacji.
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Co mogło być zrobione inaczej?

1.Realizacja długoterminowych projektów finansowanych z funduszy unijnych w Programie "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Regio wymaga pełnej zgodności w wydatków z przedstawionym wnioskiem-trzeba bardzo uważać na zmiany kursu walut, bo rozliczamy się z wydatków wg kursu wskazanego przez Agencję Narodową a nie z faktycznie poniesionych kosztów ( płacimy w złotówkach a rozliczamy się w euro) 2.Przed każdym z wyjazdów szczegółowo przygotowywaliśmy plan pobytu, aby oprócz efektów merytorycznych wynikających z wspólnej pracy mieć także możliwość zwiedzenia kraju, do którego wyjeżdżamy. 3.Naszą dobrą praktyką było zapewnianie gościny dla odwiedzających nas partnerów w polskich domach.Bardzo jest to cenione- pozwala na blizsze poznanie,zacieśnienie znajomości,poznanie polskiej kuchni i gościnności.Zaoszczędzone na hotekach pieniądze goście wykorzystuja na zwiedzanie Polski z rozmachem!