• Sceariusz
 • Publikacja: 20.11.2014
 • Edycja: 20.11.2014
 • 2 
Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla użytkowników niepełnosprawnych?
Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była dostępna dla użytkowników niepełnosprawnych?

 • Budżet działania: 0 zł
 • Czas przygotowania: 365 dni
 • Czas trwania: 365 dni
 • Liczba organizatorów: 1
 • Liczba uczestników: 1
Pomysł na działanie

Na czym polegało przedsięwzięcie?

Działanie polega na dostosowaniu strony internetowej instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednakże nie jest to jednorazowe działanie, polegające na zleceniu firmie zewnętrznej przebudowania i przystosowania danego serwisu. Dostepność strony interntowej to proces, sktóry przekłada się na codzienne, konkretne działania podejmowane przy redagowaniu strony. Właśnie tym codziennym czynnościom i działaniom będzie poświęcona zasadnicza część niniejszej inspiracji.

Dlaczego warto?

Tworzenie i redagowanie dostępnych stron internetowych to obowiązek, który nakłada na nas prawo: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nakłada na te podmioty obowiązek publikowania informacji w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych (art. 18). Zobowiązanie to zostało uszczegółowione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w paragrafie 19: § 19. W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)*, z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Zgodnie z przytoczoną wyżej podstawą prawną do 31 maja 2015 roku strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym bibliotek, muszą być dostosowane do tych wymagań.

*Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 to specyfikacja, która opisuje, w jaki sposób należy tworzyć treści w Internecie, tak by były ona dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ta specyfikacja jest dostępna w Internecie pod adresem: http://fdc.org.pl/wcag2/

Instytucja, której strona spełnia wymogi dostępności ma pewność, że jej oferta dociera poprzez internet do szerokiego grona odbiorców, nikogo przy tym nie pomijając i nie wykluczając.

W trakcie realizacji

Redaktor strony internetowej powinien dbać o to, by wszystkie treści i materiały, które zamieszcza w serwisie interntowym spełniały wymogi dostępności.

W szególnosci powinien pamietać o:

 1. Stosowaniu prostego języka: -prosta składnię, unikanie zdań wielokrotnie złożonych, -używanie powszechnie znanych pojęć i wyrazów, a także wyjaśnianie skrótó -unikanie żargonu i języka stosowanego wewnątrz instytucji

 2. Odpowiednim formatowaniu tekstu: -stosowanie odpowiednio dużej czcionki (min. 12 pt) -stosowanie wyrównywanie tekstu do lewej strony zamiast justowania bądź środkowania akapitów. -używanie czcionek bezszeryfowych, -stosowanie interlinii wynoszącej przynajmniej 1,5 wiersza. -wyróżniane informacji przynajmniej na swa sposoby (np, poprzez pogrubienie i kolor) -stosowanie nagłówków i zachowywanie ich hierarchii. -odpowiednie formatowanie akapitów -stosowanie list punktowanych i numerowanych -zgodne z przeznaczeniem stosowanie tabel -umieszczanie tekstu na gładkim tle -zachowanie odpowiedniego kontrastu pomiędzy tłem, a tekstem (min 1;4,5)

 3. Dodawanie podpisów i opisu alternatywnego do zdjęć i istotnych materiałów graficznych.

 4. Dołączaniu do materiałów audio transkrypcji tekstu

 5. Dołączaniu do materiałów filmowych napisów rozszerzonych i/lub tłumaczenia na język migowy (dla osób niesłyszących) oraz audiodeskrypcji (dla osób niewidomych)

 6. Bieżącym sprawdzaniu czy strona internowa spełnia wymogi dostępności: -zamawianie audytu dostepności strony -sprawdzanie strony przy użyciu dostępnych w internecie walidatorów

Co jest potrzebne do realizacji tego etapu?
 •   Codzienna rzetelna praca redaktora strony internetowej
 •   Wytrwałość, cierpliwość, czas i konsekwencja
 •   Znajomość podstwowych zasad dostępności
Jak krok po kroku przebiega etap przygotowań?
 1. Zapoznaj się z wytycznymi zawartmi w specyfikacji WCAG 2.0
 2. Zleć informatykowi, administratorowi strony bądź firmie zewnetrznej przebudową strony tak, by spełniała wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA (rozszerzonym)
 3. Przygotowując treści na stronę internetową stosuj wymienione powyżej zasady
DZIEL SIĘ WIEDZĄ, MNÓŻ POMYSŁY!

Informacje dodatkowe

Polecane materiały:

 1. A. Marcinkowski, P. Marcinkowski, WCAG 2.0. Podręcznik dobrych praktyk, dostępny: http://widzialni.org/container/podrecznik-dobrych-praktyk-wcag-2.0.pdf
 2. Nagranie webinarium, które prowadziłam w ramach trwającego na portalu labib.pl miesiąca tematycznego Get IT! dostępne: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3238
 3. Film pokazujący, w jaki sposób z internetu korzystają osoby nieśłyszące, dostępny: https://www.youtube.com/watch?v=1yAB1M-ci2M

Przydatne narzędzia:

 1. Automatyczna diagnoza stylu: http://logios.pl/
 2. Narzędzie do sprawdzania poprawności składni stron internetowych: http://validator.w3.org/

Warto odwiedzić strony internetowe:

 1. Strona Fundacji Widzialni: http://widzialni.eu/
 2. Serwis http://dostepnestrony.pl/
 3. Serwis www.ninateka.pl gdzie można odszukać przykłady filmów z audiodeskrypcją, nagrania audio z dołączoną transkrypcją